Privacyverklaring

Privacybeleid

www.praktijk-krachtstroom.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat ik met de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg integer om zal gaan en bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Eric Breusers. Ik ben eigenaar van “Praktijk Krachtstroom”, Zandstraat 2 te Nederwetten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17233226.

Waarom ik jouw gegevens bewaar 

Jouw contactgegevens (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Eric Breusers van “Praktijk Krachtstroom” en jij als cliënt van “Praktijk Krachtstroom”.

Ik vraag naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd tegen onze samenwerking. Zie je er na het eerste gesprek van af, dan is dat prima. Desgevraagd verdwijnen jouw eventuele gegevens dan uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens 

Als je ja zegt tegen onze samenwerking (of het nu gaat om coaching, therapie, workshops, trainingen, of welke dienst dan ook van  “Praktijk Krachtstroom”) dan vraag ik je om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Als je declareert bij de zorgverzekering, dan zal ik je ook vragen om je geboortedatum en zorgverzekeringsrelatienummer. Dat is nodig zodat jij de vergoeding kunt ontvangen, omdat de verzekering dan ook weet dat jij jij bent.

Alles wat geschreven en gezegd is, blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming. Zo werk ik volgens mijn beroepscode van het Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten; https://catcollectief.nl/beroepscode/.  

Daarnaast is de Wet WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, van toepassing. Daarin staan de rechten en plichten van jou als cliënt. Een belangrijk begrip is ‘informed consent’, jij als cliënt hebt er recht op om goed geïnformeerd te zijn, onder andere door het recht op inzage van het dossier dat ik over jou bijhoud. Dit dossier bevat jouw contactgegevens, plan voor begeleiding, verloop van het traject, evaluaties. De bewaartermijn is in principe vijftien jaar.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Alles wat we via WhatsApp, Twitter privéberichten of Facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja tegen zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn website www.praktijk-krachtstroom.nl is niet bedoeld voor rechtstreekse interactie. Ik sla daar geen gegevens op van jou. Je kunt je via mijn website wel het contactformulier invullen om een vraag te stellen of iets anders met mij te delen. Mijn website is goed beveiligd via het SSL-certificaat (zwart slotje). Wel maakt de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst. Deze dienst gebruik ik om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Niet digitale gegevens 

Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar ik iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel is…

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar 

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven, zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. En de al eerder genoemde bewaartermijn voor dossiers. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten 

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je altijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. En om echt veilig te zijn, is er nog altijd het professionele klachtrecht volgens de beroepscode van het G.A.T. dat vermeld staat in het reglement van het G.A.T.; https://catcollectief.nl/beroepscode/

Maar laten we daar ook maar niet van uitgaan.

Privacybeleid Website

Over ons privacybeleid

Praktijk-krachtstroom.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van praktijk-krachtstroom.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Versio b.v.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Versio b.v.. Versio b.v. verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio b.v. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio b.v. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Versio b.v.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio b.v.. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio b.v. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan praktijk-krachtstroom.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van praktijk-krachtstroom.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

praktijk-krachtstroom.nl
Zandstraat 2
5674 NM  Nuenen
Nederland

Telefoon: +31 6 520 23 533
E-mail: info@praktijk-krachtstroom.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Eric Breusers